Regulamin "Borowego" w Białym Dunajcu


Regulamin

Regulamin obiektu "Borowy"

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Zameldowanie w pokoju jest możliwe od godziny 16:00. Wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu  poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia,
  w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. "Borowy" uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 5. Śniadania w formie bufetu szwedzkiego serwowane są w jadalni  w godzinach 8:00 - 10:00.
 6. Obiadokolacje serwowane są w godzinach 17:00 - 19:00.
 7. Napoje gorące: kawa, herbaty są udostępnione dla Gości w ramach pobytu bezpłatnie w jadalni w godzinach 8:00-21:00.
 8. Gość  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 9. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ustalonej podczas składania zamówienia. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 10. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można jednorazowo przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.
 11. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 12. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku  niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.
 13. Niestawienie się Gościa w "Borowym" do godziny 9.00 rano dnia następnego (w dniu nastepującym po zadeklarowanym w rezerwacji terminie rozpoczęcia pobytu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji gwarantowanych zadatkiem).
 14. Niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.
 15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji na temat pobytu Gościa zameldowanego w "Borowym" jeśli nie wyrazi na to zgody.
 16. Osoby niezameldowane w "Borowym" mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 18. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 19. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza do pokoju Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 25 zł.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł. Wywołanie nieuzasadnionego alarmu przeciwpożarowego lub innego, związanego z przybyciem straży pożarnej lub właściwych służb uprawnia Właściciela obiektu do dochodzenia od Gościa kary w wysokości 5.000 zł niezależnie od konieczności zwrotu wydatków związanych z wywołaniem nieuzasadnionego alarmu.
 21. "Borowy" świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy,  że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 22. "Borowy" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 23. Parking przy "Borowym" jest niestrzeżony i wolny od opłat. "Borowy" nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa.
 24. "Borowy" ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
 • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności
 1. W obiekcie zabronione jest:
 • wynoszenie żywności oraz zastawy stołowej poza teren jadalni
 • zabieranie ręczników pokojowych na baseny termalne
 • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
 • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu sportowego do pokoi
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Życzymy miłego pobytu!